Những trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi tối đa 5 năm

photo1617768029920 16177680302011354905357

Theo khoản 1, điều 5, Nghị định 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020, nếu người lao động thuộc các trường hợp sau thì được nghỉ hưu trước tuổi tối đa 5 năm: 

a- Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành; 

b- Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021; 

c- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; 

d- Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên. 

Nếu người lao động về hưu trước tuổi không quá 5 năm thuộc quy định tại điểm c (bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên) nêu trên thì tỉ lệ bình quân làm cơ sở tính lương hưu hằng tháng mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi giảm 2%; nếu trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1% từ trên 6 tháng thì không giảm tỉ lệ % do nghỉ hưu trước tuổi.

Nhã Mi

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *